Print

Referat af Bestyrelsesmøde den 26. april 2011
 
Tilstede: Annemarie, Lene, Jørn, Eve
Afbud:Lone
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt
 
2.Meddelelser fra formanden:
 

Der arbejdes videre med et "hesteevent" i København . Det planlægges til at blive afholdt på Islandshestens Dag.

 
3.Meddelelser fra kassereren:
 

Årlige arrangement for udvalg og bestyrelse fastsættes til d. 11/5.

Saldo på klubkontoen er 71.583,31 kr.

Medlemstallet er 218.

Der afsættes midler til etablering af et halvtag mellem klubhus og toiletvogn.

Der har været en henvendelse fra juniorudvalget vedrørende hvorvidt det kommunale tilskud er øremærket junioraktiviteterne.

 
4.Organisatorisk:
 

Bullers Faxi-teria vil være tilgængelig til stævnerne i resten af sæsonen.

Vi - Lene og Eve - vil brygge et velkomstbrev sammen til nye medlemmer, som publiceres på webben.

 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
 Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 

Det er kommet for øre, at der er nogle af vores medlemmer der har gjort det godt til stævne i Sverige. Det vil vi da meget gerne høre mere om, så det kan bekendtgøres.

 
6.Kommende aktiviteter:
 Vi planlægge en hestekomsammen på Faxi -banen d. 25/5 kl. 18.30. Alle er velkommen med eller uden hest. Der vil være demonstration af håndhesteridning og der serveres forfriskninger.
 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
  Ingen henvendelser
 
8.Eventuelt:
  Intet at bemærke
 
9.Næste møde:
  Næste møde er hos Lene d. 26/5 kl. 18.00. Referent Eve
 
In