Print

Dagsorden/Referat af Bestyrelsesmøde den #DATO 11.oktober 2011
 
Tilstede: Jørn, Henrik, Lene, Lone, Annemarie og Anja.
Afbud:
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Godkendt.
 
2.Meddelelser fra formanden:
 Intet nyt.
 
3.Meddelelser fra kassereren:
 Intet nyt. Kassebeholdning 22.500 kr.
 
4.Organisatorisk:
 

Henrik deltager i klubkomitemødet 30. oktober.

Jørn og Annemarie tager til DI's generalforsamling d. 19. november.

Kasseren er på valg og Henrik ønsker ikke genvalg, Henrik har dog tilbudt at fortsætte med at stå for regnskabet, så den nye kasserer vil være den der reprænsenterer bestyrelsen til møderne og udadtil, og Henrik fungerer som "sekretær" for kasseren.

Anja ønsker at

Anja vil gerne fortsat stå for den tekniske administration af Web én (mailkonti/opkrævninger/ftp.adgang)

Junior og stævneudvalget

 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
 Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 
 
6.Kommende aktiviteter:
 
 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
  
 
8.Eventuelt:
  
 
9.Næste møde: