FAXI --> Bestyrelsen --> Referater

Print

Dagsorden/Referat af Bestyrelsesmøde den #DATO 14. oktober 2011
 
Tilstede: Jørn, Henrik, Lene, Annemarie, Anja og Lone.
Afbud:
 
1.Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat godkendt.
 
2.Meddelelser fra formanden:
 Ingen meddelelser.
 
3.Meddelelser fra kassereren:
 Intet nyt. Kassebeholdning 22.500 kr.
 
4.Organisatorisk:
 

Henrik deltager i klubkomitemødet 30. oktober.

 

Jørn og Annemarie tager til DI's generalforsamling 19. november.

 

Kasseren er på valg og ønsker ikke genvalg, Henrik har tilbudt at stå for regnskabet, på den måde at den ny kasserer repræsentere klubben udaftil og deltager til bestyrelsesmøderne og Henrik vil være "sekretær" for denne. 

 

Webmaster Anja ønsker ikke at fortsætte med det reaktionelle og den daglige administration af hjemmesiden/web'n. Hun vil gerne fortsat stå for den tekniske del af web'n dvs. mailkonti, opkrævninger, ftp.adgang osv. Junior- og stævneudvalg administrerer selv Sporti-tilmeldinger.

Der skal findes nye medlemmer til at varetage den daglige drift af indholdet og den redaktionelle del, det kræver at man er inde i, eller sætter sig ind i Html og basal billedbehandling.

 

Der vil også være brug for medlemmer til at overtage Faxi-shoppen med vores klubtøj.

 

Hermed endnu en opfordring til alle medlemmer om at deltage med at sætte gang i aktiviteter og formidling. Bestyrelsen vil udtrække 2 medlemmer hver mdr. og via sms opfordre dem til at skrive lidt om hvad de foretager sig med deres heste, så det kan komme på hjemmesiden.

 
5.Meddelelser fra øvrige medlemmer af bestyrelsen/udvalg:
 Herunder Stævneudvalg, baneudvalg, cafeteriaudvalg, kursusudvalg, bladudvalg, juniorudvalg og webudvalg.
 
 
6.Kommende aktiviteter:
 Generalforsamlingen er rykket til Tirsdag d. 22. november på Holbæk bibliotek.
 
7.Behandling af henvendelser fra medlemmerne mm.:
(Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage inden næste bestyrelsesmøde)
  Ingen henvendelser.
 
8.Eventuelt:
  
 
9.Næste møde:
  1. november hos Henrik.