DAGSORDEN:

Dagsorden for Generalforsamling i Faxi d. 27. januar - kl. (15.00)16.00 i Multihuset,
Arenavej 1, 4300 Holbæk.

Kl. 15.00: Janne Winther Christensen holder oplæg om hestevelfærd.
Vi har i år været så heldige, at forsker og lektor ved institut for husdyr- og veterinærvidenskab
Janne Winther Christensen holder oplæg om hestevelfærd.
Janne bor i Jylland, og derfor vil foredraget være ”live” - online.
Der vil være mulighed for at stille spørgsmål direkte til Janne. (Læs mere om Janne nedenfor)
Janne holdt et lignende oplæg til Dansk Islandshesteforenings generalforsamling i november 2023.

Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00. Det er en lun buffet. Der er mulighed
for køb af øl og sodavand.

Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at blive efter generalforsamling og spise med.
Af hensyn til bestilling af mad og – til plads, opfordres til tilmelding via www.sporti.dk. Tilmeldingen
åbner d.13. januar. Sidste tilmeldingsfrist er d. 20. januar. Det koster ikke noget at deltage i selve
generalforsamlingen eller foredraget. Faxi betaler gebyret til Sporti.
Spisningen efter generalforsamlingen kommer til at koste 90 kr. for Faxi-medlemmer og 115 kr for
ikke-Faxi-medlemmer (Ledsagere er velkomne til spisning) evt. børn under 18 – 45 kr.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte
medlemmer).
2. Valg af dirigent og referent.
3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af
kontingent for det efterfølgende år til godkendelse.
6. Indkomne forslag.
7. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.
8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
(Herunder nedsættelse/konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker).
På valg er:
a. Formand (vælges for 2 år). Ann Rose Busch – genopstiller.
(Hvis der melder sig andre kandidater er det meget velkomment).
b. 1 bestyrelsesmedlem (vælges for 2 år). Mie Møller Jacobsen genopstiller.
c. Eddie Madsen har pga. flytning anmodet om udtrædelse af bestyrelsen.
Der er et år tilbage af Eddies valgperiode. Det har bestyrelsen imøde-
kommet. Ann Stillhoff Dietz er kandidat til at træde ind for 1 år.
d. 3 suppleanter.
Lene Kildegaard Jensen modtager ikke genvalg, Lene Jørgensen
modtager genvalg, Ann Stillhoff Dietz modtager ikke genvalg til suppleant.

9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen.
Steen Hansen og Carina Hansen modtager genvalg som revisorer og Jens
Tange modtager genvalg som revisorsuppleant.
10. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning).

Vel mødt😊

 

Lidt mere om Janne Winther Christensen:
Janne Winther Christensen er forsker og lektor ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Janne
har bl.a. lavet undersøgelser af vildtlevende Przewalski hestes adfærd, og fascinationen af de vilde heste og
de slående ligheder i adfærd hos vild- og tamheste har dannet baggrund for hendes forskning. Janne har
således i en årrække forsket i hestes adfærd, stressbiologi og velfærd med særligt fokus på frygtreaktioner,
social adfærd, indlæring og træning. Janne har skrevet mere end 200 faglige artikler, inkl. 60 internationale
videnskabelige artikler. Hun er desuden medforfatter til den internationalt anerkendte bog Equitation Science
2nd edt, og er seniorpræsident for den internationale organisation International Society of Equitation
Science, som har til formål at formidle forskning indenfor træning

 

Herunder Regnskab for 2023

Er der spørgsmål skal det være kasseren skriftligt i hænde på mail kasserer.faxiklubben@gmail.com senest tre dage før generalforsamlingen

 

Noter til Islandshesteklubben Faxi regnskab 2023

Download 
Regnskab 2023

Download 
Balance pr. 31. december 2023

Download 
Budgetforslag 2024

Download