I Generalforsamling INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I FAXI 5/3-2022 kl. 16.00 Dagsorden for Generalforsamling i Faxi d. 5. marts 2022 - kl. 16.00 i Multihuset Arenavej 1, 4300 Holbæk. Vi starter med indskrivning fra kl. 15.45 til 16.00. og selve generalforsamlingen starter kl. 16.00. Forud for generalforsamlingen vil vi afholde et foredrag om disciplinen TREC. Foredraget afholdes fra 14.45 – 15.45. Der vil være spisning efter generalforsamlingen kl. ca. 18.00. Der serveres smørrebrød Mulighed for køb af øl og sodavand. Vi håber, så mange som muligt har lyst til at blive efter generalforsamling og spise med. Af hensyn til planlægning og plads, opfordres til tilmelding via www.sporti.dk. Tilmeldingen åbner lørdag d. 12. februar. Det koster ikke noget at deltage i generalforsamlingen. Faxi betaler gebyret til Sporti. Spisningen efter generalforsamlingen kommer til at koste 75 kr for Faxi-medlemmer og 125 kr for ikke Faxi-medlemmer evt. børn under 18 – 50 kr. Skal man spise er tilmelding nødvendig og skal ske senest 1. marts 2022 af hensyn til bestilling. (”Ikke” Faxi- medlemmer er velkomne til at deltage i spisningen, men kan ikke deltage i generalforsamlingen – hvis der er brug for en stol at sidde på imens, finder vi en løsning). Dagsorden: 1. Indskrivning (Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer). 2. Valg af dirigent og referent. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år. 6. Indkomne forslag: a) fra bestyrelsen Forslag om opdeling af Bredde og Naturkomiteen, samt drøftelse om hvad begrebet "bredden" dækker og indeholder. Bilag vedr. Forslag om opdeling af Bredde og Naturkomiteen fremsendes efterfølgende forud for Generalforsamlingen. b) Evt. forslag fra medlemmerne (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Sendes til Klubbens formand formand@faxi-klubben.dk.) 7. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse. 8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år. (Herunder nedsættelse /konstituering af udvalg efter bestyrelsens ønsker). På valg er i henhold til vedtægterne: a) Formand Pernille Kirchheiner (Modtager ikke genvalg) (Ann Busch har tilbudt sit kandidatur til denne post) b) alm bestyrelsesmedlem Mie Jacobsen (Modtager genvalg) c) Kasserer Karin Elmquist har, som nævnt til GF 2021, meddelt, at hun går som kasserer til GF 2022 (Jette Schmidt Mortensen har tilbudt sit kandidatur hertil for det tilbageværende år af den igangværende kasserer periode.) d) Da Ann Busch stiller sit kandidatur til rådighed til formandsposten, fratræder hun ved valg sin to-årige bestyrelsespost før tid (Ole Elmquist har tilbudt sit kandidatur for det tilbageværende år af perioden. e) alm bestyrelsesmedlem Eddie Madsen er ikke på valg i år. Evt. andre kandidater kan melde sig helt frem til behandlingen af dette punkt på dagsordenen. f) Valg af 3 suppleanter Lene Kildegaard Jensen modtager genvalg, 9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Alle vælges for 1 år ad gangen. På valg er Steen Hansen og Carina Hansen samt revisor suppleant Jens Tange. 10. Eventuelt. (Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning). Herefter spisning. Vi glæder os til at se jer – De bedste hilsener Bestyrelsen.
Regnskab 2021

Download